Blue Flower

Possible coat of arms

On this page you find information about a possible coat of arms. The information comes from a Geneologic yearbook from the Rijksarchief (nowadays called Tresoar; www.tresoar.nl)

Coat of arms

  • Devided:
  • I: the Frisian eagle
  • II: cut through
  • A. in red a cut off branch with a down hanging acorn, on the left side a oakleaf and on the right in surculus, everything in gold;
  • B. in silver three green clovers, two and one
  • Crest: in a sprout branch of the shield, but green and with the clover strait up.
  • Covers: red and green.

 

Descendants of Roel Jans (Garijp, The Netherlands 1675 - 1756)
On the tomb-stone of his daughter Mincke (Tietjerk, The Netherlands 1756) is a coat of arms without a oakbranch and with the clovers one on top of the other. The addition comes from the coat of arms of Gerke Ubles, assistant examinor of Achtkarspelen (municipal in The Netherlands), uncle from The wive of Roel, Maeike Binnes, as a seal on a deed of purchaes from 1705, which can be found in Tresoar, in Friesland.

The coat of arms is made by J.H. Wymenga from Drachten, The Netherlands, who also arranged the colorswith help from drs. K.M. van der Kooi

 

Familiewapen Wymenga

  • Gedeeld:
  • I: de Friese arend;
  • II: doorgesneden:
  • a: in rood een afgesneden tak met neerhangende eikel, links een eikeblad en rechts in spruit, alles in goud;
  • b: in zilver drie groene klavers, 2 en 1.
  • Helmteken: in uitlopende tak van het schild, maar groen en met de eikel omhoog.
  • Dekkleden: rood en goud.

 ageslacht van Roel Jans (Garijp 1675 - 1756).
Op de grafsteen van zijn dochter Mincke (Tietjerk 1756) komt het wapen voor zonder de eiketak en met de klavers onder elkaar. De toevoeging is ontleend aan het wapen van Gerke Ubles, assessor van Achtkarspelen, oom van Roel zijn vrouw Maeike Binnes, als zegel op in koopakte uit 1705 in het Ryksarchyf (tegenwoordig onderdeel van Tresoar) in Fryslân.De kombinatie is gemaakt door de inzender, die ook de kleuren heeft ontworpen (1967), met advies van drs. K.M. van der Kooi.
Inzender. J.H. Wymenga uit Drachten

 

Op deze pagina vindt u informatie over een mogelijk familiewapen.

De informatie is afkomstig uit een Genealogisch jaarboekje van het Ryksarchyf (tegenwoordig Tresoar)

 

Familiewapen Wymenga

 

  • Dield:
  • I: de Fryske earn;
  • II: trochsnien:
  • a: yn read in ôfsniene tûke mei delhingjende ikel, lofts in ikeblêd en rjochts in sprút, alles fan goud;
  • b: yn sulver trije griene klavers, 2 en 1.
  • Helmteken: in útkommende tûke fan it skyld, mar grien en mei de ikel omheech.
  • Dekkleden: read en goud.

 

Neiteam fan Roel Jans (Garyp 1675 - 1756).
Op de grêfstien fan syn dochter Mincke (Tytsjerk 1756) komt it wapen foar sûnder de iketûke en mei de klavers pealsgewiis. De tafoeging is ûntliend oan it wapen fan Gerke Ubles, assessor fan Achtkarspelen, omke fan Roel syn frou Maeike Binnes, as segel op in keapakte fan 1705 yn it Ryksarchyf (tsjintwurdich part fan Tresoar) yn Fryslân.
De kombinaesje is makke troch de ynstjûrder, dy't ek de kleuren ûntwurpen hat (1967), mei advys fan drs. K.M. van der Kooi.
Ynstjûrder: dr. J.H. Wymenga to Drachten

 

 

In 2005 heb ik contact gehad met een Wijmenga over de schrijfwijze van de naam. Uit de naamaannemingsakte uit 1811 kun je afleiden dat de naam Wijmenga oorspronkelijk zonder puntjes op de ij werd geschreven. Tegenwoordig zou je met een y zeggen. De Wijmenga in kwestie wilde de naam graag laten wijzigen in Wymenga. Voor naamswijziging is een eenvoudige procedure als kan worden aangetoond dat ambtelijk een fout is gemaakt. Een kennelijke misslag noemen ze dat.

Omdat de Wijmenga's oorspronkelijk uit de gemeente Tytsjerksteradiel komen, heb ik contact opgenomen met een oud collega aldaar en hem de volgende vraag voorgelegd:

Mijn vraag is of eenvoudig is na te gaan of de naam Wijmenga in 1811 met of zonder puntjes op de ij is ingeschreven . Ik heb wel een kopie van de naamgevingsakte (zie bijlage), maar dat is een kopie van een kopie waar niet duidelijk uit is af te leiden of er puntes op ij ij van Wijmenga staan.
Stel dat in 1811 de naam zonder puntjes op de ij is opgenomen in het register, is het dan zo dat degene wiens naam nu met een ij puntjes in de Gemeentelijke Basis Administratie is opgeneomen met een beroep op 'kennelijke misslag' eenvoudig zijn naam kan laten wijzigen in de naam zonder puntjes op de ij?

Ik kreeg hierop het volgende antwoord:

Ik heb het register van naamsaanneming nagekeken en ik mnoet zeggen dat het er niet duidelijker op geweorden is. Het lijkt er op dat er puntjes op de ij staan, maar erg duidelijk is dat niet. Wel is duidelijk dat Roel Jans (de voorouder die de naam Wijmenga heeft aangenomen rw) tekent zonder puntjes op de ij. Maar, een ij zonder puntjes is geen letter in de Nederlandse taal.
Waarschijnlijk kan wel een beroep op kennelijke misslag worden gedaan,  maar het lijkt me uitgesloten dat het een ij zonder puntjes wordt. Een naamsverandering van Wijmenga in Wymenga zal zeker kans van slagen hebben.

De Wijmenga in kwestie heeft met bovenstaande gegevens een verzoek tot naamswijziging gedaan bij de officier van justitie in het Arrondissement Leeuwarden. En al heel snel kwam het verlossende antwoord: Met beroep op een kennelijke misslag wordt de naam Wijmenga gewijzigd in Wymenga. En dat is sinds eind oktober 2005 een feit. En nu moet de naam alleen nog worden gewijzigd in de vele bestanden waar de Wymenga in kwestie in is opgenomen. En het heeft natuurlijk gevolgen voor de achternaam van de kinderen.